kliknutím aktivujete priblíženie
načítavam…
Nenašli sme žiadne výsledky
otvorená mapa
vyhliadka plán satelit Hybrid terén Moja poloha Celá obrazovka Predchádzajúce Ďalšie
Výsledky vyhľadávania

Termín podania daňového priznania k dani z nehnuteľností sa blíži! Kto je povinný toto daňové priznanie podať?

pridané georeality na 22. januára 2021
0

Daň z nehnuteľností upravuje § 4 až § 18 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

Predmetom dane z nehnuteľností je:

  • daň z pozemkov: upravuje § 5 až § 8a zákona,
  • daň zo stavieb: upravuje § 9 až § 12a zákona,
  • daň z bytov: upravuje § 13 až § 16a zákona.

Podľa § 3 zákona o miestnych daniach je zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností kalendárny rok. Špecifikum tejto dane však spočíva v tom, že daň z nehnuteľností sa platí v aktuálnom roku. Uvedené znamená, že daň z nehnuteľností, ktorú daňovník zaplatí v roku 2021 sa vzťahuje na kalendárny rok 2021, a teda nie je to daň z nehnuteľností za rok 2020.

Daň z nehnuteľností na rok 2021 je povinný platiť ten daňovník (fyzická a právnická osoba), ktorý v rozmedzí dátumov od 2.1.2020 do 1.1.2021 (vrátane) bol alebo je:

  • vlastníkom,
  • správcom,
  • nájomcom,
  • užívateľom

nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane (t. j. pozemku, stavby, bytu).

Daňovník, t. j. osoba, ktorá je povinná platiť daň z nehnuteľností je spravidla osoba, ktorá nehnuteľnosť vlastní, to znamená, že je vlastníkom pozemku, stavby alebo bytu, či nebytového priestoru.

Daňovník platí daň z nehnuteľností aj v prípade, ak spravuje nehnuteľnosť, t. j. je napr. správcom pozemku, či stavby vo vlastníctve štátu, vo vlastníctve obce, či vo vlastníctve vyššieho územného celku a je zapísaný ako správca tejto nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností.

V prípade nájomného vzťahu s daňovníkom, t. j. s nájomcom nehnuteľnosti, je povinný daňovník (nájomca) platiť daň z nehnuteľností napr. v prípade nájmu pozemku, ak nájomný vzťah trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a je zapísaný v katastri nehnuteľností.

U predmetu dane z nehnuteľností – pozemku alebo stavby, však môže byť daňovníkom aj užívateľ nehnuteľnosti, t. j. pozemku a stavby a to v tom prípade, ak nie je možné určiť, kto je vlastníkom, správcom alebo nájomcom predmetnej nehnuteľnosti. V uvedenom prípade je daňovníkom tá osoba, ktorá danú nehnuteľnosť skutočne užíva.

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník pri prvom vzniku daňovej povinnosti, to znamená, že daňové priznanie podáva správcovi dane prvýkrát.

 

 

 

 

Ako postupovať pri podaní daňového priznania?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa vždy podáva na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade, v ktorého katastri sa Vaša nehnuteľnosť nachádza.

Výšku dane Vám vypočítava správca dane na základe sadzieb, ktoré má dané mesto alebo obec schválené vo svojom VZN – Všeobecne záväznom nariadení. Po podaní Daňového priznania z nehnuteľnosti Vám mesto alebo obec pošle rozhodnutie.

Ak sa daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti v rozmedzí od 2.1.2020 do 1.1.2021 vrátane, je povinný platiť daň z nehnuteľností na rok 2021, avšak, v prípade, ak by sa stal vlastníkom nehnuteľnosti až 2.1.2021, bude povinný platiť daň z nehnuteľností až na rok 2022.

V prípade, ak daňovník v minulosti už podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností, napr. podal daňové priznanie na rok 2020 a nič sa po podanom daňovom priznaní nezmenilo, nie je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na ďalšie roky.

Lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021 je do 31. januára 2021, avšak nakoľko tento deň pripadne na nedeľu, termín na podanie daňového priznania je 1. február 2021. Ani za aktuálnych okolností týkajúcich sa pandémie koronavírusu nie je možné túto lehotu, ktorú určuje zákon, predĺžiť.

Nakoľko sú však aktuálne kancelárie mestských a obecných úradov momentálne zatvorené, stačí Vám vyplnené tlačivo spolu s rozhodnutím o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností poslať elektronicky/mailom na kontaktnú mailovú adresu správcu dane.

Vzory daňových priznaní môžete nájsť v tomto linku:

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, radi Vám pomôžeme

  • Vyhľadať nehnuteľnosť

    Možnosti vyhľadávania

Porovnaj zoznamy